Alev Borulu Kazan Bölümleri

Alev Borulu Kazan Bölümleri

Kazan zarfı ve aynaları

Külhanlar: Kazanda yakıtın yakıldığı kısımdır. Bir taraftan kazanın ön aynasına ve diğer taraftan da cehennemliğe bağlanmaktadır. Dökme demirden yapılmış külhan çerçevesinde külhana hava verilmesini sağlayan hava klapeleri bulunur. Külhan duvarının yüksekliği, külhan çapının 2/3 ü kadar olup, ateşe dayanıklı tuğlalardan örülmüştür. Çerçeve üzerinde ayrıca börner veya brülör de bulunur. Skoç kazanlarında genel olarak kıvrık saçlar kullanılmaktadır. Korugeyt külhan denilen bu tür külhanların yararları şunlardır.

Yüksek ısı nedeniyle genişleyen külhan saçı kazan devreden çıkarılıp soğutulduğunda büzüşür. Kıvrık saçtan yapıldığından dolayı külhanın bağlantı elemanları bundan etkilenmez yani kazan ön aynası ve cehennemlik tarafından su kaçırması tehlikesi ortadan kalkar.

 Aynı çaptaki düz saça göre kıvrık saçın ısıtma yüzeyi daha geniştir dolayısıyla 1m2 ısıtma yüzeyini 1 saatte kg türünden oluşturduğu buhar miktarı daha fazladır.

Su içinde bulunan sülfat ve karbonat tuzlarından dolayı kışır adı verilen yalıtkan katman külhanların su tarafını kaplayarak çökmelere neden olur. Düz saçtan yapılan külhanlarda bu olasılık daha fazladır. Kıvrık saçtan yapılmış külhanlarda genişleme büzüşme olayı sırasında kışır katmanı kırılır.

Cehennemlikler : Kazanın en sıcak yerlerinden birisi olduğu için yanmamış karbon artıkları burada yanar. Ayrı cehennemlik kullanılan kazanlarda bunları birbirine bağlıyacak masura veya steyboltlar kullanılır. Masuralar cehennemlik arka aynalarını iç basınca karşı koruyan ve onu kazan arka aynasına bağlayan içi dolu, ucuna dikiş çekilmiş metal çubuklardır. Cehennemlik tavanlarınında iç basınca karşı takviye edilmeleri gerekir. Bunun için Girderstey veya Köprü Payanda adları verilen elemanlar kullanılır.

               Su seviyesi, cehennemlik tavanından 100-150mm kadar daha üstündedir. Böylece cehennemlik tavanı içindeki ısıdan etkilenmez. Besleme pompası arızalanırda su seviyesi düşerse sürekli olarak buhar çekileceğinden cehennemlik tavanı tavlanır ve çöker. Bunun sonucu olarak yüksek basınçtaki buhar cehennemlik yolu ile külhana ve oradan da kazan önüne geçerek can ve mal kaybına neden olur. Bu nedenle cehennemlik tavanında içinde     200-230 derecede eriyen kalay yada katmiyum bulunan ve suya en az 25mm girecek şekilde yerleştirilmiş, sürekli su içinde duran sigorta tapaları bulunur. Böylece sigorta tapasından geçerken buhar ses çıkaracağından alarm görevi görür.

Alev ve Payanda Boruları:  Alev boruları cehennemlik ön aynası ile kazan ön aynasının arasına yerleştirilmiş ve içinden geçen gazın ısısını etrafındaki suya aktarmaktadır. Payanda boruları ise iç basınca karşı cehennemlik ve kazan ön aynalarının dayanıklılığını arttırmak için kullanılırlar. Bunların et kalınlıkları alev borularınınkinden daha fazladır. Ama dış çapları aynıdır. Payanda boruları aynalara vira edilerek geçirilir ve ağızları makineto ile şişirilerek sızdırmazlık sağlanır.

Payanda ve Steyler: Alev borulu kazanların ön ve arka aynalarını birbirine sıkıca bağlayarak iç basınca karşı dayanıklılığı arttıran içi dolu ve uçları klavuzlu uzun çelik boruara denir. Payandalar kazanın buhar bölgesinde bulunurlar.

Duman Sandığı : Alev ve payanda borularının ağızları duman sandığı adı verilen menteşeli Kamin kapakları ile denetlenen bölüme açılır. Kazan borularının tapalanması, değiştirilmesi ve iç temizliklerinin yapılmasına olanak sağladığından önemli bir bölümdür. Buradaki sıcaklık 300-400 derece dolayındadır. Yanmanın denetimi için, yanma gazlarındaki CO2 miktarını saptayan CO2 kayıt ediciler buraya monte edilir.

Apteyk veya Baca yolu : Bu kısım daha çok hava ısıtıcısı ve besleme suyu ısıtıcısı gibi eşanjörlerin yerleştirildiği bölümdür. Baca yolu üzerinde açılıp kapatılabilen ve gaz akışını kontrol eden damper adı verilen kapaklar yarleştirilir.

 

Baca : Bacayı terk eden gazların sıcaklığı yaklaşık olarak 200 ila 250 derecedir. Ocaktaki gaz sıcaklığı ile bacadaki sıcaklık arasındaki fark ne kadar büyürse kazanın verimi de o derece büyür. Çiğleşme noktası gazlar içindeki su buharının yoğuştuğu sıcaklıktır. Oluşan su kükürt dioksit ile birleşerek sülfüroz asidi oluşturur. Bu asit baca yolundaki ısıtıcı borularının aşınarak delinmesine yol açar. Bu bakımdan baca gazlarının sıcaklıkları yukarıda verilen değerden düşük olmamalıdır.